<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස අව තෙළෙස්වක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 08 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:18 (2024-03-08)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 04:26 (2024-03-08)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20392 Increase +2 129443 Increase +74 1 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 637 Increase +1 8651 Increase +2 5 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2253 Increase +6 27402 Increase +2804 168 Positive decrease −57 955 Negative increase +4 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1224 Steady +0 1234 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 431 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 344 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 325 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය