<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස අව දියවක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 26 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:23 (2024-02-26)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 19:04 (2024-02-25)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20363 Increase +28 128100 Increase +368 1 Steady +0 725 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 626 Increase +2 8537 Increase +4 6 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2220 Increase +1 18730 Increase +31 306 Positive decrease −843 142 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1220 Steady +0 1230 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 336 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය