<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස අව තියවක නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 27 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:23 (2024-02-27)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 19:46 (2024-02-26)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20363 Steady +0 128211 Increase +111 1 Steady +0 724 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 627 Increase +1 8540 Increase +3 6 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2220 Steady +0 18780 Increase +50 306 Steady +0 142 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1221 Increase +1 1231 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 336 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය