<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස අව පෑළවිය නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 25 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:23 (2024-02-25)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 18:21 (2024-02-24)


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20335 Steady +0 127732 Steady +0 1 Steady +0 724 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 624 Steady +0 8533 Steady +0 6 Steady +0 105 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2219 Steady +0 18699 Steady +0 1149 Steady +0 141 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1220 Steady +0 1230 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 336 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය