<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස අව අටවක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 03 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:28 (2024-02-03)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 00:00 (2024-02-03)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20212 Increase +1 111449 Increase +38 1 Steady +0 708 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 602 Increase +1 8372 Increase +5 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2209 Steady +0 17759 Increase +1030 822 Negative increase +27 113 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1196 Increase +1 1206 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 292 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 279 Increase +17 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය