<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස අව නවවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 04 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:28 (2024-02-04)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 00:50 (2024-02-04)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20216 Increase +4 111521 Increase +72 1 Steady +0 708 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 603 Increase +1 8380 Increase +8 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2209 Steady +0 17759 Steady +0 822 Steady +0 113 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1196 Steady +0 1206 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 292 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 294 Increase +15 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය