<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස අව සතවක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 02 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:28 (2024-02-02)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 23:14 (2024-02-01)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20211 Increase +14 111411 Increase +179 1 Steady +0 708 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 601 Increase +1 8367 Increase +2 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2209 Steady +0 16729 Steady +0 795 Steady +0 113 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1195 Steady +0 1205 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Increase +7 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 292 Increase +22 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 262 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය