<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස අව ජලවක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 දෙසැම්බර් 01 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:06 (2023-12-01)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 20:33 (2023-11-30)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19910 Increase +2 103346 Increase +229 1 Steady +0 668 Negative increase +4 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 513 Increase +1 7994 Increase +16 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1965 Increase +3 11410 Increase +3 96 Steady +0 111 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1177 Increase +16 1187 Increase +14 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 322 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 202 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය