<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස අව විසේනිය නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 දෙසැම්බර් 02 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:06 (2023-12-02)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 21:27 (2023-12-01)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19915 Increase +5 103870 Increase +524 1 Steady +0 668 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 514 Increase +1 7996 Increase +2 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1985 Increase +20 11476 Increase +66 99 Negative increase +3 108 Positive decrease −3 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1177 Steady +0 1187 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 322 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 205 Increase +3 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය