<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස අව තියවක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 30 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:05 (2023-11-30)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 19:37 (2023-11-29)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19908 Increase +3 103117 Increase +111 1 Steady +0 664 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 512 Increase +3 7978 Increase +19 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1962 Increase +8 11407 Increase +10 96 Steady +0 111 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1161 Steady +0 1173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 322 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 202 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය