<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස අව දියවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 29 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:05 (2023-11-29)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 18:41 (2023-11-28)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19905 Increase +1 103006 Increase +9 1 Steady +0 665 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 509 Increase +1 7959 Increase +7 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1954 Increase +18 11397 Increase +71 96 Steady +0 111 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1161 Steady +0 1173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 322 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 202 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය