<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස පුර සැටවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 19 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:0 (2023-11-19)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 10:33 (2023-11-18)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19866 Increase +18 102227 Increase +140 1 Steady +0 666 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 499 Increase +1 7920 Increase +14 6 Steady +0 102 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1886 Increase +1 11190 Increase +1 84 Steady +0 150 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1161 Steady +0 1171 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 168 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය