<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස පුර විසේනිය නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 18 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:00 (2023-11-18)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 10:33 (2023-11-18)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19848 Increase +9 102087 Increase +69 1 Steady +0 665 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 498 Increase +2 7906 Increase +5 6 Steady +0 103 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1885 Increase +7 11189 Increase +12 84 Steady +0 150 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1161 Increase +3 1171 Increase +3 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 168 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය