<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස පුර අටවක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 20 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:02 (2023-11-20)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 11:28 (2023-11-19)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19879 Increase +13 102245 Increase +18 1 Steady +0 665 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 500 Increase +1 7922 Increase +2 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1886 Steady +0 11216 Increase +26 89 Negative increase +5 110 Positive decrease −40 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1161 Steady +0 1171 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 168 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය