<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස පුර ජලවක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 17 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:00 (2023-11-17)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 09:34 (2023-11-17)


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19839 Steady +0 102018 Steady +0 1 Steady +0 664 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 496 Steady +0 7901 Steady +0 6 Steady +0 103 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1878 Steady +0 11177 Steady +0 84 Steady +0 150 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1158 Steady +0 1168 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 167 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය