<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස අව තුදුස්වක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 11 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:58 (2023-11-11)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 04:06 (2023-11-11)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19826 Increase +1 101534 Increase +5 1 Steady +0 671 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 491 Increase +2 7859 Increase +4 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1868 Decrease −2 10849 Increase +49 79 Steady +0 180 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1158 Increase +2 1168 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 308 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Increase +7 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 167 Increase +14 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය