<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස අව තෙළෙස්වක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 10 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:58 (2023-11-10)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 03:22 (2023-11-10)


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19825 Steady +0 101529 Steady +0 1 Steady +0 671 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 489 Steady +0 7855 Steady +0 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1870 Steady +0 10800 Steady +0 79 Steady +0 181 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1156 Steady +0 1166 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 307 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 189 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 153 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය