<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස අව තුදුස්වක* නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 12 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:58 (2023-11-12)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 04:52 (2023-11-12)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19828 Increase +2 101560 Increase +26 1 Steady +0 664 Positive decrease −7 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 492 Increase +1 7861 Increase +2 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1871 Increase +3 10941 Increase +92 85 Negative increase +6 181 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1158 Steady +0 1168 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Increase +12 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 167 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය