<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස අව ජලවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 01 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:56 (2023-11-01)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 20:00 (2023-10-31)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19809 Steady +0 101323 Increase +119 1 Positive decrease −55 670 Positive decrease −4 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 481 Increase +1 7824 Increase +2 6 Steady +0 98 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1868 Steady +0 10763 Steady +0 79 Steady +0 180 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1156 Increase +65 1166 Increase +65 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 189 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 153 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය