<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස අව තියවක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 ඔක්තෝබර් 31 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:56 (2023-10-31)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 19:06 (2023-10-30)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19809 Increase +2 101204 Increase +30 56 Steady +0 674 Negative increase +4 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 480 Increase +1 7822 Increase +2 6 Steady +0 98 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1868 Steady +0 10763 Steady +0 79 Steady +0 180 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1091 Steady +0 1101 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 189 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 153 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය