<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වප් මස අව විසේනිය නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 02 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:56 (2023-11-02)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 20:55 (2023-11-01)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19809 Steady +0 101338 Increase +15 1 Steady +0 670 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 482 Increase +1 7826 Increase +2 6 Steady +0 98 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1868 Steady +0 10763 Steady +0 79 Steady +0 180 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1156 Steady +0 1166 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 307 Increase +3 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 189 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 153 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය