විකිපොත්:අවසර ඉල්ලීම්

(විකිපොත්:Bot policy වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
ලේඛනාගාරයවිකිපොත් සාකච්ඡා පිටු
සාකච්ඡා සහාය ඉල්ලීම්
සාමාන්‍ය| යෝජනා | ව්‍යාපෘති | තෝරාගත් පොත් සාමාන්‍ය | තාක්ෂණික | පරිපාලක මකාදැමීම් | ආයාත කිරීම් | අවසර ඉල්ලීම්
අවසර ඉල්ලීම් ලේඛනාගාරය
  • Close discussion with {{closed}}/{{end closed}}
  • Requests should be moved to subpages at Wikibooks:Requests for permissions/User Name
  • Change the heading to +Position or -Position

සිංහල විකිපොත් වල autoreview, reviewer, ආයාතකරුවන්, uploader, පරිපාලකවරු (සහ interface administrator), නිලබලධාරියෝ, CheckUser, pseudo-bot, සහ රොබෝවරු flags ඇතුළු සියළු පරිශීලක හිමිකම් කළමනාකරණය සඳහා මෙම පිටුව භාවිතා වේ. නාමයෝජනාවක එමගින් මෙම ව්‍යාපෘතියට ලැබෙන සහාය පැහැදිලිව දැක්විය යුතුයි.

නාමයෝජනා
නාමයෝජනාවක් (තමාව ද ඇතුළුව) එක් කිරීම සඳහා, පහත අදාල කොටසට පරිශීලක නාමය ලැයිස්තුගත කරන්න. යෝජිත පරිශීලක ඒ සඳහා සුදුසු වන්නේ ඇයි දැයි පැහැදිලි කිරීමක් ද එක් කරන්න. සියළු ලියාපදිංචි විකිපොත් පරිශීලකයන් හට එකඟ වීමට, විරුද්ධ වීමට සහ අදහස් දැක්වීමට හැකියාව මෙහි ඇත. For the bot flag, technical information about the bot may be requested. See the specific requirements for each type of access on their respective pages. වෙනත් පරිශීලකයකු නාමයෝජනා කිරීමට පෙර එම පරිශීලක එම නාමයෝජනාවට එකඟදැයි සොයා බලන්න අමතක නොකරන්න.
ප්‍රතිඵලය
Consensus does not need to be demonstrated —though discussion is welcome— in granting autoreview, reviewer, importer, and uploader flags. Administrators may use their best judgement in granting those. Interface admin was historically part of the administrator tool set and is granted on request to administrators. All other tools require community consensus and can only be granted by bureaucrats. Access to CheckUser is governed by CheckUser policy. After about one week, if there is consensus to grant access, then a bureaucrat will make it so and record the fact here. If not, a bureaucrat may refuse to grant the rights and the request will remain until a consensus is reached. The importupload permission requires a 5-day discussion before the right can be granted.

අවසර ඉවත් කිරීම්

සංස්කරණය

අවසර ඉල්ලීම්

සංස්කරණය
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:අවසර_ඉල්ලීම්&oldid=13796" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි