අන්තර්ගතය

සංස්කරණය


විස්තරගත අන්තර්ගතයන්

මූලික පාඩම්

හඳුන්වාදීම · Introduction
ඉතිහාසය, භාෂාවේ ව්‍යාප්තිය, ප්‍රංශ ඉගෙන ගැනීමට උපදෙස්
හෝඩිය · L'alphabet
ව්‍යාකරණ · අක්ෂර හා උදාහරණ, අවසාන ව්‍යාංජනාක්ෂර, දන්තජ ව්‍යාංජනාක්ෂර, b සහ p, මහප්‍රාණ හා අල්පප්‍රාණ h, diacritics (උච්චාරණ විධි)
වාග්මාලාව · විරාම ලක්ෂණ
ආචාර කිරීම් · Les salutations
වාග්මාලාව · ආචාර කිරීම්, සමුගැනීම්, ඔබට කොහොම ද?, නම්
ආකෘතික කථාව · Le discours formel
ව්‍යාකරණ · Vous හා tu
වාග්මාලාව · ආචාරශීලී බව, මාතෘකා, යමෙකුගෙන් නම ඇසීම
ඉලක්කම් · Les nombres
වාග්මාලාව · මුල් ඉලක්කම්, ගණිතය, කොපමණ ද?, ordinal numbers
දින · Les dates
වාග්මාලාව · දින, මාස, ඍතු, වයස
වේලාව කීම · L'heure
වාග්මාලාව · කාලය, time of day
සමාලෝචනය · අභ්‍යාස · පරීක්ෂණය


පළමු මට්ටමේ පාඩම්

මිනිස්සු හා දේවල් · Les gens et les choses
ව්‍යාකරණ · Gender of nouns, definite and indefinite articles, liaison
වාග්මාලාව · People, expressions
වෙන්නට · Être
ව්‍යාකරණ · Subject pronouns, introduction to verbs, être, de , à
වාග්මාලාව · Places, expressing agreement, jobs , nationalities , countries
විස්තරය · La description
ව්‍යාකරණ · Adjectives, demonstrative adjectives
වාග්මාලාව · Adverbs expressing degree, common adjectives, colors
පවුල · La famille
ව්‍යාකරණ · Avoir, possession, possessive adjectives , questions
වාග්මාලාව · Immediate family, extended family , numbers
ක්‍රීඩාව · Récréation
ව්‍යාකරණ · -er verbs, le, la, and les, lui and leur
වාග්මාලාව · Places, sports, games, instruments
නිවස · La maison
ව්‍යාකරණ · Habiter, faire, me, te, nous, and vous
වාග්මාලාව · Streets and houses, housework, rooms and furniture
කාලගුණය · Le temps
ව්‍යාකරණ · Negation, aller, à
වාග්මාලාව · Common weather, rain and snow
සංචාරය · Les voyages
ව්‍යාකරණ · -ir verbs, prendre, de , possessive adjectives
වාග්මාලාව · Traveling, directions
කලාව · L'art
ව්‍යාකරණ · Regular -re verbs, beau, nouveau, and vieux
වාග්මාලාව · Museums, music, plays
විද්‍යාව · La science
ව්‍යාකරණ · Questions, conjunctions, lui and leur
වාග්මාලාව · Science, astronomy, scientists , elements
සමාලෝචනය · අභ්‍යාස · පරීක්ෂණය


දෙවන මට්ටමේ පාඩම්

ප්‍රංශ/පාඩම්/දෙවන මට්ටම

තෙවන මට්ටමේ පාඩම්

ප්‍රංශ/පාඩම්/තෙවන මට්ටම

සිව්වන මට්ටමේ පාඩම්

ප්‍රංශ/පාඩම්/සිව්වන මට්ටම

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රංශ/පාඩම්&oldid=10079" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි