සැකිල්ල:ආදේශනය සඳහා පමණි

(සැකිල්ල:Always substitute වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)