සක්‍රීය පරිශීලකයන් ලැයිස්තුව

මෙය පසුගිය 30 දිනතුළ යම් ක්‍රියාකාරකමක් කළ පරිශීලකයන්ගේ ලැයිස්තුවකි.
සක්‍රීය පරිශීලකයන් ලැයිස්තුව
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ක්‍රියාකාරී_පරිශීලකයන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි