පරිශීලක කාණ්ඩ හිමිකම්

මෙම විකියේ අර්ථදක්වා ඇති පරිශීලක කාණ්ඩ ලැයිස්තුවක් ඔවුනට අදාළ ප්‍රවේශ හිමිකම්ද සමගින් මෙහි පහත ලැයිස්තුගත කොට ඇත. පුද්ගලික හිමිකම් පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු පැවතිය හැක.

ආඛ්යායිකාව:

 • හිමිකම ප්‍රදානය කෙරිණි
 • හිමිකම අහෝසි කෙරිණි
කාණ්ඩයහිමිකම්
(සියල්ල)
(*)
 • (සංවාද පිටු නොවන) පිටු තනන්න (createpage)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • VIPS පරිමාණක පරීක්ෂක අතුරුමුහුණත භාවිතා කරන්න Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (abusefilter-log)
 • ඔබගේ අභිරුචියන් සංස්කරණය කරන්න (editmyoptions)
 • ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත පෙන්වන්න (උදා. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, නිවැරදි නම) (viewmyprivateinfo)
 • ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත සංස්කරණය කරන්න (උදා. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, නිවැරදි නම) (editmyprivateinfo)
 • ඔවුන්ගේ ගිණුම සංයුක්ත කරන්න (centralauth-merge)
 • නව පරිශීලක ගිණුම් තනන්න (createaccount)
 • පිටු කියවන්න (read)
 • පිටු සංස්කරණය කරන්න (edit)
 • ලිවීම් API භාවිතය (writeapi)
 • සංවාද පිටු තනන්න (createtalk)
ගිණුම් තනන්නන්
(accountcreator)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
ස්වයංක්‍රීයව-චිරස්ථිතවූ පරිශීලකයෝ
(autoconfirmed)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • පරිශීලක පිටුව ලෙස පොත් සුරකින්න (collectionsaveasuserpage)
 • ප්‍රජා පිටුව ලෙස පොත් සුරකින්න (collectionsaveascommunitypage)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
රොබෝවරු
(bot)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • Bypass blocked external domains (abusefilter-bypass-blocked-external-domains)
 • Bypass the spam block list (sboverride)
 • Send notifications to others (echo-create)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • ලිවීම් API භාවිතය (writeapi)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • සංවාද පිටුවලට සිදුකෙරෙන සුළු සංස්කරණ හේතුවෙන් නව පණිවුඩයන් ඉඟිය පූරනය නොකරන්න (nominornewtalk)
 • ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් ලෙස සැළකෙන්න (bot)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
නිලබලධාරියෝ
(bureaucrat)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
පරීක්ෂක නිළධරයින්
(checkuser)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View IP addresses used by temporary accounts without needing to check the preference (checkuser-temporary-account-no-preference)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • View the log of access to temporary account IP addresses (checkuser-temporary-account-log)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහනේ ඇති පෞද්ගලික දත්ත නරඹන්න (abusefilter-privatedetails)
 • පරිශීලකපිරික්සුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (checkuser-log)
 • පරිශීලකයන්ගේ අයිපී ලිපින සහ වෙනත් තොරතුරු පිරික්සන්න (checkuser)
තහවුරු කරනු ලැබූ පරිශීලකයන්
(confirmed)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • පරිශීලක පිටුව ලෙස පොත් සුරකින්න (collectionsaveasuserpage)
 • ප්‍රජා පිටුව ලෙස පොත් සුරකින්න (collectionsaveascommunitypage)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
ආයාතකරුවන්
(import)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • අනෙකුත් විකියන්ගෙන් පිටු ආයාත කරන්න (import)
 • ගොනු උඩුගත කිරීමකින් පිටු ආයාත කරන්න (importupload)
Interface administrators
(interface-admin)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ CSS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editusercss)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjs)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjson)
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
අන්තර්ජාල වාරණ විවර්ජනයන්
(ipblock-exempt)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • toe exit nodes සඳහා වන ස්‍වයංක්‍රීය වාරණයන් මගහරියි (torunblocked)
 • අන්තර්ජාල ලිපින වාරණයන්, ස්වයංක්‍රීය-වාරණයන් හා පරාස වාරණයන් මඟ හරින්න (ipblock-exempt)
Users blocked from the IP Information tool
(no-ipinfo)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
භාරකරුවන්
(steward)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • පරිශීලක හිමිකම් සියල්ල සංස්කරණය කරන්න (userrights)
 • විශාල ඉතිහාස ඇති පිටු මකා දමන්න (bigdelete)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
මර්දකයන්
(suppress)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහනේ ඇති ඇතුළත් කිරීම් සඟවන්න (abusefilter-hide-log)
 • ඕනෑම පරිශීලකයෙකුට සඟවා දැක්ම අනුවාදයන් (viewsuppressed)
 • පරිපාලකවරුන් වෙතින් සඟවා ඇති සංශෝධනයන් විමර්ශනය කොට ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන්න (suppressrevision)
 • පරිශීලක නාමයක් වාරණය කරමින්, එය ප්‍රජාව වෙතින් සඟවන්න (hideuser)
 • පිටුවල විශේෂිත සංශෝධනයන් මකා දැමීම හා මක දැමීම ප්‍රතිලෝම කිරීම සිදු කරන්න (deleterevision)
 • පෞද්ගලික සටහන් නරඹන්න (suppressionlog)
 • විශේෂිත ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් හා මක දැමීම ප්රතිලෝම කිරීම සිදු (deletelogentry)
 • සඟවන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-hidden-log)
පරිපාලකවරු
(sysop)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Create or modify what external domains are blocked from being linked (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • අනවශ්‍ය පිරික්සුම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න (override-antispoof)
 • අන්තර්ජාල ලිපින වාරණයන්, ස්වයංක්‍රීය-වාරණයන් හා පරාස වාරණයන් මඟ හරින්න (ipblock-exempt)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන් සංස්කරණය කිරීමෙන් වාරණය කරන්න (block)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjson)
 • අනෙකුත් විකියන්ගෙන් පිටු ආයාත කරන්න (import)
 • අනෙකුන්ගේ සංස්කරණ, පරික්ෂා කර බැලූ ලෙස, සලකුණු කරන්න (patrol)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • ආරක්ෂණ මට්ටම් වෙනස් කරමින් ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (protect)
 • ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න "පරිපාලකවරුන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editprotected)
 • ඒවායෙහි ආශ්‍රිත පෙළ රහිතව, මකාදැමුනු ඉතිහාස සංලේඛයන් නරඹන්න (deletedhistory)
 • ගොනු උඩුගත කරන්න (upload)
 • ගොනු ගෙනයන්න (movefile)
 • ගෝලීය වාරණයන් ප්‍රාදේශීයව අහෝසි කරන්න (globalblock-whitelist)
 • දත්ත සමුදාය සිට ඇමුණුම් නිර්මාණය කර මකා (managechangetags)
 • නව පරිශීලක ගිණුම් තනන්න (createaccount)
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
 • පරිශීලකයාගේ විද්‍යුත්-තැපැල් යැවීමේ හැකියාව වාරණය කරන්න (blockemail)
 • පවතින ගොනු අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (overwrite) (reupload)
 • ප්රවර්ග පිටු ගෙනයන්න (move-categorypages)
 • පිටු ඒවායේ උපපිටු ද සමග ගෙනයන්න (move-subpages)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • පිටු මකා දමන්න (delete)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • පිටුවක් මකාදැමීම ප්‍රතිලෝම කරන්න (undelete)
 • පිටුවල ඉතිහාසයන් ඒකාබද්ධ කරන්න (mergehistory)
 • පිටුවල විශේෂිත සංශෝධනයන් මකා දැමීම හා මක දැමීම ප්‍රතිලෝම කිරීම සිදු කරන්න (deleterevision)
 • පිටුවෙහි ඇති අන්තර්ගතය ආකෘතිය සංස්කරණය කරන්න (editcontentmodel)
 • පුද්ගලික ලෙස සලකුණු කරන ලද අපයෙදුම් පෙරහන් වල ලඝු ඇතුලත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-private)
 • පුනරාවර්තනය-කෙරුනු සංස්කරණයන් රොබෝ සංස්කරණයන් ලෙස සලකුණු කරන්න (markbotedits)
 • පෞද්ගලික ලෙස සලකුණු කෙරූ අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view-private)
 • මකා දැමූ සංශෝධන අතරතුර මකා දැමූ පෙළ හා වෙනස්වීම් පෙන්වන්න (deletedtext)
 • මකාදැමූ පිටු ගවේෂණය කරන්න (browsearchive)
 • මුර-නොකෙරෙන පිටු ලැයිස්තුවක් නරඹන්න (unwatchedpages)
 • මූල පරිශීලක පිටු ගෙනයන්න (move-rootuserpages)
 • යමෙකු විසින්ම උඩුගත කෙරුනු පවතින ගොනුවක් අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (reupload-own)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • විශේෂිත ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් හා මක දැමීම ප්රතිලෝම කිරීම සිදු (deletelogentry)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • සමස්ත මැකුම් පිටු (nuke)
 • සීමාසහිත ක්‍රියාකාරකම් මඟින් අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify-restricted)
 • සුවිශේෂ පිටුවක් අවසන් වරට සංස්කරණය කල පරිශීලකයෙකුගේ සංස්කරණයන් විගසින් පුනරාවර්තනය කරන්න (rollback)
 • හවුල් මාධ්‍ය සුරක්‍ෂිතාගාරයෙහි ගොනු සීමිත අබිබැවීමකට ලක් කරන්න (reupload-shared)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
 • කණ්ඩායම එක් කල හැක: අන්තර්ජාල වාරණ විවර්ජනයන්
 • කණ්ඩායම ඉවත් කල හැක: අන්තර්ජාල වාරණ විවර්ජනයන්
අන්තර්විකී ආයාතකරුවන්
(transwiki)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • අනෙකුත් විකියන්ගෙන් පිටු ආයාත කරන්න (import)
පරිශීලකයෝ
(user)
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • (සංවාද පිටු නොවන) පිටු තනන්න (createpage)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • අනෙක් පරිශීලකයන්ට ඊ-ලිපි යවන්න (sendemail)
 • ඉල්ලුම් කරන්න කෙනෙකුගේ වෙනස්කම් සමග, ඇමිණුම් (applychangetags)
 • ඔබගේ මුර-ලැයිස්තුව පෙන්වන්න (viewmywatchlist)
 • ඔබේ ම පරිශීලක CSS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editmyusercss)
 • ඔබේ ම පරිශීලක JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editmyuserjson)
 • ඔබේ ම පරිශීලක ජාවාස්ක්රිප්ට් ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editmyuserjs)
 • ඔබේ ම මුර-ලැයිස්තුවෙහි සංස්කරණය කරන්න. සමහර ක්රියාකාරකම් තවමත් පවා මෙම අයිතිය නොමැතිව පිටු එකතු වේ සලකන්න. (editmywatchlist)
 • තනි තනි අනුවාදයන් සහ ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් මත අත්තනෝමතික ඇමිණුම් එකතු හෝ ඉවත් (changetags)
 • ප්රවර්ග පිටු ගෙනයන්න (move-categorypages)
 • පිටු කියවන්න (read)
 • පිටු සංස්කරණය කරන්න (edit)
 • මූල පරිශීලක පිටු ගෙනයන්න (move-rootuserpages)
 • ලිවීම් API භාවිතය (writeapi)
 • සංවාද පිටු තනන්න (createtalk)
 • සංස්කරණ සුළු ලෙස සළකුණු කරන්න (minoredit)

නාමඅවකාශය සීමා

නාමඅවකාශයපරිශීලක සංස්කරණය කිරීමට ඉඩ (ව) රයිට්
මාධ්‍යවිකි
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)