<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වෙසක් මස පුර තෙළෙස්වක නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මැයි 21 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:50 (2024-05-21)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 15:46 (2024-05-20)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20678 Increase +4 136746 Increase +219 20 Negative increase +1 648 Positive decrease −7 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 732 Increase +1 10272 Increase +8 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2621 Increase +1 110671 Increase +2 335 Steady +0 1369 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1271 Increase +3 1281 Increase +3 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 523 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 447 Increase +7 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 374 Increase +3 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය