<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ වෙසක් මස පුර දොළොස්වක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මැයි 20 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:51 (2024-05-20)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 15:03 (2024-05-19)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20674 Increase +7 136527 Increase +269 19 Steady +0 655 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 731 Increase +1 10264 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2620 Increase +11 110669 Increase +11 335 Steady +0 1369 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1268 Steady +0 1278 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 521 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 440 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 371 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය