<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස අව ජලවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 28 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:55 (2024-04-28)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 21:16 (2024-04-27)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20551 Increase +3 133615 Increase +59 18 Steady +0 657 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 705 Increase +1 10064 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2433 Increase +2 110353 Increase +50 87 Steady +0 126 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1267 Steady +0 1277 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 488 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 424 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 358 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය