<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස අව තියවක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 27 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 05:55 (2024-04-27)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 20:20 (2024-04-26)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20548 Increase +1 133556 Increase +76 18 Steady +0 657 Negative increase +2 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 704 Increase +1 10062 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2431 Steady +0 110303 Steady +0 87 Steady +0 126 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1267 Steady +0 1277 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 488 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 424 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 358 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය