<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස පුර දියවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 10 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:02 (2024-04-10)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 06:18 (2024-04-09)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20456 Increase +2 131852 Increase +7 24 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 687 Increase +1 9741 Decrease −10 0 Steady +0 10 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2385 Steady +0 110034 Steady +0 277 Positive decrease −4 41 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1248 Increase +2 1258 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 482 Increase +17 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 423 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 349 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය