<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ බක් මස පුර පෑළවිය නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 අප්‍රේල් 09 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:03 (2024-04-09)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 05:31 (2024-04-08)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20454 Increase +1 131845 Increase +4 24 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 686 Increase +1 9751 Decrease −13 0 Steady +0 10 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2385 Steady +0 110034 Increase +20 281 Negative increase +65 41 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1246 Steady +0 1256 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 465 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 423 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 349 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය