<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස අව පෑළවිය නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 26 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:10 (2024-03-26)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 18:27 (2024-03-25)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20440 Increase +2 131111 Increase +120 24 Negative increase +23 678 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 655 Increase +1 9638 Increase +2 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2347 Steady +0 109352 Steady +0 274 Steady +0 62 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1243 Steady +0 1253 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 431 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 406 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 327 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය