<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස පුර පසළොස්වක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 25 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:10 (2024-03-25)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 17:45 (2024-03-24)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20438 Increase +2 130991 Increase +78 1 Steady +0 678 Positive decrease −2 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 654 Increase +1 9636 Increase +14 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2347 Steady +0 109352 Increase +4822 274 Steady +0 62 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1243 Steady +0 1253 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 431 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 406 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 327 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය