<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස පුර තෙළෙස්වක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 22 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:12 (2024-03-22)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 15:33 (2024-03-20)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20429 Increase +3 130472 Increase +239 1 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 651 Increase +1 9581 Increase +34 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2347 Steady +0 86758 Increase +8196 274 Steady +0 62 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1235 Steady +0 1252 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 431 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 373 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 327 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය