<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ මැදින් මස පුර දොළොස්වක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 මාර්තු 21 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:12 (2024-03-21)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 14:44 (2024-03-20)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20426 Increase +2 130233 Increase +110 1 Steady +0 680 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 650 Increase +1 9547 Decrease −45 0 Steady +0 0 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2347 Increase +2 78562 Increase +8947 274 Steady +0 62 Positive decrease −6 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1235 Steady +0 1252 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 431 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 373 Increase +29 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 327 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය