<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස පුර සැටවක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 15 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:26 (2024-02-15)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 09:56 (2024-02-14)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20286 Increase +13 112637 Increase +38 1 Steady +0 713 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 614 Increase +1 8477 Increase +20 6 Positive decrease −4 105 Negative increase +2 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2209 Steady +0 18383 Increase +49 311 Steady +0 77 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1220 Increase +21 1230 Increase +21 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 300 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය