<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස පුර විසේනිය නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 14 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:26 (2024-02-14)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 09:10 (2024-02-13)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20273 Increase +4 112599 Increase +124 1 Steady +0 712 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 613 Increase +1 8457 Increase +40 10 Negative increase +4 103 Negative increase +2 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2209 Steady +0 18334 Increase +6 311 Steady +0 77 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1199 Steady +0 1209 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 402 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 300 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 304 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය