<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස පුර තෙළෙස්වක නම් තිථිය ලත් කුජදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 ජනවාරි 23 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:27 (2024-01-23)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 15:19 (2024-01-22)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20134 Increase +4 110287 Increase +94 1 Steady +0 710 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 576 Increase +1 8230 Increase +2 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2207 Steady +0 13901 Steady +0 159 Steady +0 141 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1195 Steady +0 1205 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 388 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 270 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 244 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය