<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස පුර දොළොස්වක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 ජනවාරි 22 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:27 (2024-01-22)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 14:25 (2024-01-21)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20130 Decrease −2 110193 Increase +124 1 Steady +0 710 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 575 Increase +1 8228 Increase +2 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2207 Steady +0 13901 Increase +17 159 Steady +0 141 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1195 Steady +0 1205 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 388 Increase +36 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 270 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 244 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය