<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස පුර දසවක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 ජනවාරි 20 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:27 (2024-01-20)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 12:46 (2024-01-19)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20125 Increase +3 110049 Increase +135 1 Steady +0 711 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 573 Increase +1 8224 Increase +28 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2201 Increase +21 13359 Increase +19 115 Steady +0 141 Negative increase +3 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1195 Steady +0 1205 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 352 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 270 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 244 Increase +17 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය