<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස පුර නවවක නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 ජනවාරි 19 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:27 (2024-01-19)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 12:00 (2024-01-18)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20122 Increase +5 109914 Increase +86 1 Steady +0 710 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 572 Increase +8 8196 Increase +36 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2180 Increase +2 13340 Increase +2 115 Steady +0 138 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1195 Steady +0 1205 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 352 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 270 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 227 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය