<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස පුර දියවක නම් තිථිය ලත් ශනිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 ජනවාරි 13 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:25 (2024-01-13)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 08:06 (2024-01-13)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20114 Increase +6 109656 Increase +469 1 Steady +0 709 Negative increase +3 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 558 Increase +3 8138 Increase +6 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2172 Increase +4 12873 Increase +23 114 Steady +0 137 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1195 Increase +14 1205 Increase +14 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 350 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 270 Increase +43 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 194 Increase +4 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය