<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ දුරුතු මස පුර පෑළවිය නම් තිථිය ලත් කිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 ජනවාරි 12 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:25 (2024-01-12)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 07:08 (2024-01-12)


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20108 Steady +0 109187 Steady +0 1 Steady +0 706 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 555 Steady +0 8132 Steady +0 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2168 Steady +0 12850 Steady +0 114 Steady +0 137 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1181 Steady +0 1191 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 349 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 227 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 190 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය