<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ උඳුවප් මස අව විසේනිය නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 ජනවාරි 01 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:21 (2024-01-01)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 21:44 (2023-12-31)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20089 Increase +9 107897 Increase +237 1 Steady +0 681 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 544 Increase +1 8060 Increase +3 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2152 Increase +4 12355 Increase +20 115 Steady +0 137 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1181 Increase +1 1191 Increase +1 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 349 Increase +6 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 227 Increase +11 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 188 Increase +3 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය