<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ උඳුවප් මස අව ජලවක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 දෙසැම්බර් 31 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:20 (2023-12-31)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 20:58 (2023-12-30)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 20080 Increase +3 107660 Increase +93 1 Steady +0 681 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 543 Increase +2 8057 Increase +7 6 Steady +0 101 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2148 Increase +23 12335 Increase +154 115 Negative increase +9 137 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1180 Steady +0 1190 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 343 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 216 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 185 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය