<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස අව දසවක නම් තිථිය ලත් ගුරුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 දෙසැම්බර් 07 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:09 (2023-12-07)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 01:15 (2023-12-07)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19937 Increase +2 105083 Increase +121 1 Steady +0 664 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 519 Increase +1 8006 Increase +2 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2058 Increase +8 11685 Increase +8 102 Steady +0 95 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1177 Steady +0 1187 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 322 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 210 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය