<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස අව නවවක නම් තිථිය ලත් බුදදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 දෙසැම්බර් 06 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:08 (2023-12-06)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 00:33 (2023-12-06)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19935 Increase +5 104962 Increase +190 1 Steady +0 665 Positive decrease −4 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 518 Increase +1 8004 Increase +2 6 Steady +0 102 Positive decrease −1 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 2050 Increase +29 11677 Increase +57 102 Steady +0 95 Positive decrease −272 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1177 Steady +0 1187 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 322 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 210 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය