<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස පුර පසළොස්වක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 27 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:04 (2023-11-27)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 16:54 (2023-11-26)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19904 Increase +4 102993 Increase +86 1 Steady +0 667 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 507 Increase +1 7950 Increase +2 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1918 Increase +7 11270 Increase +7 89 Steady +0 111 Negative increase +1 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1161 Steady +0 1173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 168 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය