<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ ඉල් මස පුර තුදුස්වක නම් තිථිය ලත් රිවිදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 නොවැම්බර් 26 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:04 (2023-11-26)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 16:05 (2023-11-25)

දත්ත පිටුව


ව්‍යාපෘති තත්ත්වය
ව්‍යාපෘතිය පිටු අක්ෂර දෝෂ දෝෂ දත්ත සංඛ්‍යාන දත්ත Catanalysis
විශේෂ අන්තර්ගත පිටු ප්‍රවර්ග පිටු
විකිපීඩියා 19900 Increase +4 102907 Increase +82 1 Steady +0 667 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිපොත් පොත්: 17 506 Increase +1 7948 Increase +15 6 Steady +0 102 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
වික්ෂණරිය 1911 Increase +3 11263 Increase +6 89 Steady +0 110 Steady +0 දත්ත දත්ත දත්ත
විකිමූලාශ්‍ර 1161 Steady +0 1173 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිකියමන් කියමන්: 72 0 Steady +0 320 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිපුවත් 41 Steady +0 196 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත
විකිචාරිකා 3 Steady +0 168 Steady +0 0 Steady +0 0 Steady +0 සියල්ල දත්ත


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය